محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی (Physical%Complete) در مدیریت پروژه:

  • انتشار در : ۰۸ ارد ۱۳۹۶
  • نوشته شده توسط : علی احمدی ابراهیمی

همانطوری که از عنوان موضوع پیداست مقادیر پیشرفت را بر اساس فیزیک کار نمایش می دهد. فیزیک فعالیت های مختلف با واحدهای مختلف مشخص می شود، به عبارتی هر فعالیت حجم خاص با یک واحد اندازه گیری خاص دارد که تمامی فعالیت های مربوط به یک سطح دارای واحد یکسان نیستند. محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی (Physical%Complete) یا همان پیشرفت های واقعی (Actual) پروژه به روش ساده به شکل زیر قابل انجام است. تمامی این محاسبات در فایل PMS انجام می گردد که در آموزش های بعدی در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت.

۱-فرض کنید یک پروژه پایپینگ لوله های کربن استیل با فعالیت های زیر در اختیار داشته باشید.

11

۲-محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی در دو سطح برای این پروژه انجام می گیرد.

الف- درصد پیشرفت فیزیکی در سطح فعالیت ها:

در سطح فعالیت باید مقادیر انجام شده تا تاریخ موردنظر را سرجمع کنید و عدد نهایی را تقسیم بر حجم کل فعالیت نمایید.  فرض کنید مقادیر انجام شده برای فعالیت ها تا تاریخ مورد نظر برای محاسبه درصد پیشرفت به شرح زیر باشد.

12

به شکل زیر از تقسیم مقادیر انجام شده تا کنون برای هر فعالیت بر حجم کل هر فعالیت مقدار درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها محاسبه می شود.

13

ب- درصد پیشرفت فیزیکی در سطح WBS:

بعد از اینکه درصد پیشرفت فیزیکی فعالیت ها محاسبه شد نیاز به این است که درصد پیشرفت فیزیکی برای سطوح WBS نیز محاسبه شود. در این پروژه مشاهده کردید که فعالیت ها مربوط به لوله های کربن استیل می باشد که WBS سطح اخر را تشکیل می دهد. تمامی فعالیت ها نشان دهنده تکمیل این سطح هستند. از آن جایی که فعالیت ها دارای ارزش های متفاوتی هستند لازم است که برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی در سطح WBS وزن هر فعالیت را نیز در اختیار داشته باشید. فرض کنید وزن ها به شکل زیر در دسترس باشد.

14

حال برای محاسبه درصد پیشرفت فیزیکی در سطح WBS کافی است مقادیر درصد پیشرفت فیزیکی هر فعالیت در وزن آن فعالیت ضرب شده و اعداد حاصل از هر فعالیت با هم جمع گردد. برای این کار می توانید از تابع Sumproduct نیز استفاده کنید یا به صورت ساده با ضرب و جمع این کار را انجام دهید.

15

16

 

برچسب ها :مطالب مرتبط

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)